نشریه دانشجویی نسل فردا (NASL) - واژه نامه اختصاصی