نشریه دانشجویی نسل فردا (NASL) - اهداف و چشم انداز